byx

Jak to celé funguje?

Cesta k vašemu bydlení nemusí být složitá, a to ani v době vysokých úrokových sazeb hypotečních úvěrů či obav ze znehodnocení finančních prostředků vysokou inflací. Seznamte se s ideou a principy našeho revolučního řešení s názvem BYX. Jeho výhodnost a klíčové vlastnosti pak nejlépe pochopíte díky kalkulátoru – jak s ním pracovat a popis jeho parametrů najdete v bodech níže. Program BYX pak v první fázi můžete využít v Bytovém domě Letnian.

Co je BYX

Hlavním cílem programu BYX je zajistit možnost pořízení vlastního bydlení v Praze (v tomto případě na projektu Bytového domu Letnian v Letňanech) i těm, kteří by si koupi bytu jinak rozmysleli kvůli aktuálně nepříznivému vývoji v oblasti financování bydlení. Náš program umožňuje odložit starosti s úhradou celkové ceny bytu (standardně formou hypoték) ode dneška až o šest let, tedy do doby, která bude podle předpokladů opět ve znamení stability, prosperity a absence vnějších hrozeb.

Maximální flexibilita

Program BYX nabízí flexibilitu zejména pro úhradu kupní ceny (a to jak při vstupu do programu BYX, tak v průběhu trvání programu), zajišťuje možnost byt užívat i před úhradou 100 % kupní ceny (formou nájmu, v rámci kterého je část měsíčních plateb užita na snížení doplatku kupní ceny), a přináší smluvní jistotu neměnnosti původní kupní ceny v průběhu celé doby trvání účasti zájemce v programu BYX.

Jednou z klíčových výhod programu BYX je také možnost kdykoliv ukončit svou účast v programu, a doplacením kupní ceny tak ihned nabýt vlastnické právo k bytové jednotce – nebo, za určitých podmínek pozici v programu BYX převést na třetí stranu. Přičemž případný rozdíl z navýšené ceny bytu časem a vlivem tržního zhodnocení tak připadne původnímu účastníkovi.

Bydlení hned, koupě později

Zjednodušeně – s programem BYX můžete pořídit byt s odloženou povinností doplatit celou kupní cenu, a to až o 4 roky vůči termínu, kdy bude bytový dům dokončen a zkolaudován. Bytová jednotka může být upravena dle vašich požadavků (formou běžných klientských změn) a případně může být námi vybavena dalšími zařizovacími prvky (kuchyňská linka, vestavěný nábytek). Po dobu trvání vaší účasti v programu BYX vám bude z pozice budoucího vlastníka umožněno byt užívat na základě nájemní smlouvy.

Výši měsíční platby si lze stanovit dle vlastních možností (s omezením spodní hranice), a tím ovlivnit, jaká část měsíčních plateb bude použita na postupnou úhradu kupní ceny. Ve srovnání s hypotékou má program BYX značnou výhodu nejen v aplikované výši úroku, ale zároveň v požadavku počáteční úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů. Současně není vstup do programu zatížen komplikovaným přezkumem příjmových poměrů na straně zájemce. Rozhodnutí, kdy zajistit hypoteční financování pro doplacení kupní cenu bytu, a tím účast v programu BYX ukončit, je jen na vás.

Co umí kalkulátor

Kalkulátor jednoduchou formou modelace představuje postup a způsob pořízení bytu s programem BYX. Všechny ze čtyř hlavních parametrů kalkulátoru – kategorie bytu, záloha, doba financování a měsíční platba – se vzájemně ovlivňují a úpravou jejich nastavení se snadno můžete přesvědčit o výhodách, které ze zvolených hodnot vyplývají.

V následujících krocích se dozvíte, jak s kalkulátorem pracovat a co přesně jeho parametry představují.

Volba kategorie bytu

V prvním kroku zvolte, o jakou kategorii bytu (dle dispozice) se zajímáte. Pro každou kategorii jsme vybrali jeden typický byt z naší nabídky s obvyklou velikostí a kupní cenou. Přehled všech bytů v bytovém domě Letnian bude při zahájení prodeje bytů uveden na webových stránkách projektu.

Stanovení výše zálohy

Výši úvodní zálohy na kupní cenu je možné zvolit mezi 5 % až 85 %, přičemž její výše ovlivňuje míru snížení kupní ceny bytu. Maximální započitatelná doba pro výpočet snížení ceny je 18 měsíců, tj. předpokládaná doba výstavby. Platí tedy, že čím vyšší je vstupní záloha a čím dříve dojde k její úhradě, tím nižší je kupní cena a tedy i doplatek.

Doba účasti v programu BYX

Účast v programu lze sjednat minimálně na období 12 měsíců od kolaudace bytového domu a maximálně na období 48 měsíců od kolaudace bytového domu. Sjednaná doba trvání programu nijak neomezuje snížení doplatku kupní ceny formou mimořádných úhrad, které lze činit jednou za období kalendářního půlroku. Při mimořádné úhradě pak bude výše měsíčních plateb pro následující období překalkulována.
Současně je možné účast v programu BYX kdykoliv ukončit, a to vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, s předchozí notifikací alespoň dva měsíce předem.

Nastavení měsíční platby

Výši měsíčních plateb si nastavte dle svých aktuálních či budoucích finančních možností. Tuto částku navíc můžete v průběhu doby účasti v programu opakovaně měnit.
Po dokončení bytového domu a jeho kolaudaci s vámi bude uzavřena nájemní smlouva, na základě které budete po dobu účasti v programu BYX oprávněni jednotku užívat, přičemž za užívání budete hradit sjednanou měsíční platbu. Tato měsíční platba je dělena na dvě části:

Nájem – touto částí je kompenzován úrokový náklad investora, související s neuhrazenou částí kupní ceny bytové jednotky a trvajícím úvěrovým financováním; zde je kalkulováno s úrokem 5 % ročně (pro období do konce roku 2024), od roku 2025 může být úroková sazba upravena (snížena) v závislosti na (v tu chvíli) aktuální výši REPO sazby (vyhlašované ČNB). Úroková sazba bude následně upravována dle Všeobecných podmínek programu BYX. Nájem představuje minimální výši měsíční platby. To znamená, že při nastavení minimální měsíční platby nedochází ke snižování doplatku kupní ceny. Tento režim však může být zajímavý pro zájemce, kteří čekají na vhodné okolnosti k prodeji starší nemovitosti, nebo na nižší úrokové sazby hypotečních úvěrů, a chtějí do toho okamžiku investovat do užívání bytu co nejméně.

Dílčí úhrada kupní ceny – tato část je v plné míře použita na úhradu kupní ceny bytu. Zde platí jednoduchý princip – čím vyšší měsíční platbu zvolíte, tím více snižujete doplatek kupní ceny a tím nižší budete platit nájem pro další půlroční období. Tento režim může vyhovovat těm, jejichž pravidelné příjmy umožňují rychlejší úhradu kupní ceny.

Zhodnocení nemovitosti za dobu financování

Kalkulátor znázorňuje rovněž potenciál možného zhodnocení bytu na základě předpokladu, že ceny bytů v Praze budou nadále růst, byť možná nižším tempem než v předchozích letech. Tímto parametrem lze modelovat, jak se v průběhu času sníží poměr celkové dlužné částky (doplatek kupní ceny) vůči simulované hodnotě nemovitosti na konci trvání programu BYX. Tento parametr je důležitý mimo jiné zejména pro účely poskytnutí hypotečního úvěru, kdy banka sleduje parametr tzv. LTV (poměr mezi poskytovaným úvěrem a hodnotou zajištění/nemovitosti). Tato simulace je dalším ukazatelem potenciálu výhodnosti setrvání v programu BYX a získání lepší pozice při jeho skončení, ve smyslu výhodnějších parametrů hypotečního úvěru pro dofinancování kupní ceny.

Je třeba zdůraznit, že kupní cena není dle smluvní dokumentace nijak navyšována a zůstává neměnná po celou dobu účasti v programu BYX ve výši sjednané ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, tzn. není zasažena inflačními, či jinými vnějšími vlivy.

Vstup do programu BYX a jeho ukončení

Účast v programu BYX lze kdykoliv ukončit doplacením zbývající kupní ceny a následně převzít pronajatý byt do osobního vlastnictví. Nebudeme bránit ukončení nájmu ani vás penalizovat za předčasné ukončení účasti, protože jste to vy, pro koho je program vytvořen.

Vstupní poplatek do programu činí jeden měsíční nájem a je splatný jeden měsíc před předáním bytu k užívání. Podrobné informace o všech podmínkách a smluvních závazcích naleznete ve Všeobecných podmínkách programu BYX.

Ukončení programu BYX – koupě, nebo prodej bytu, event. postoupení na třetí stranu

Do konce sjednané doby trvání programu BYX je třeba zajistit prostředky na úhradu doplatku kupní ceny v plné výši. Je-li zdrojem pro doplacení kupní ceny hypotéka, poskytne prodávající součinnosti k jeho schválení a čerpání (mj. zřízením zástavního práva). Současně bude nájemní smlouva nahrazena kupní smlouvou, která bude vložena na katastr nemovitostí.

Současně lze ale účast v programu BYX ukončit postoupením pozice „budoucího kupujícího“ úplatným převodem třetí straně, za částku sjednanou mezi vámi a třetí stranou. Tato částka by měla opodstatněně zahrnovat vámi uhrazenou zálohu a všechny dílčí úhrady kupní ceny, včetně případného rozdílu mezi kupní a postupovanou cenou. Investor vás nebude nijak omezovat ve sjednání jakkoliv vysoké částky (úplaty) za postoupení vaší pozice v programu.

Postoupení pozice v programu BYX bude možné při řádném plnění podmínek, vyplývajících z uzavřené smluvní dokumentace s investorem. Současně bude v případě zájmu připraveno standardní znění takového postoupení.

Zaujaly vás výhody koupě bytu s BYXem?

Spočítejte si výhodnost BYXu v

Kalkulátoru